Základní škola

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám…“

Za těmi skutečnými dveřmi naší školy, která je součástí Sanatoria Edel, velmi často rodiče i žáky překvapí plnohodnotně vybavené a fungující školské zařízení, které zajišťuje výuku dětí po dobu léčebného pobytu. K dispozici jsou hezky upravené třídy s výhledem do zahrady s bazénem osázené zelení. Ta bývá v době příznivého počasí využívána i k výuce.  V učebnách jsou počítače, na stěnách přehledy učiva a na poličkách pomůcky podporující snadné zapamatování základní nebo aktuálně probírané látky. Pro relaxační chvilky a některé akce školy bývá využívána tělocvična sanatoria, nepřetržitě se používá počítačová učebna a dvě učebny s interaktivní tabulí.

Vzdělávací program naší školy je postaven na individuálním přístupu k jednotlivým žákům a je tedy vytvořen tak, aby umožnil respektovat individuální zvláštnosti a vzdělávací potřeby každého dítěte i požadavky ŠVP  jeho školy. Tomu jsou podřízeny i metody a formy výuky a také organizace práce v hodinách. Naší hlavní snahou je navázat na učivo kmenové školy každého žáka a pokračovat v něm tak, aby dítě po návratu domů nebylo nuceno dohánět zameškanou látku. K tomu jsou využívány informace získané z dotazníků vyplněných třídními učiteli před odjezdem žáků do léčebny. Kontakt s kmenovými školami dětí a s rodiči je důležitou složkou naší práce. Zjišťujeme učivo, které je nutné během pobytu probrat a předáváme informace o chování, o probrané látce i klasifikaci. To se děje prostřednictvím dotazníků, popř. e-mailovou poštou nebo telefonicky.

Způsob výuky v naší škole napomáhá rozvoji samostatnosti a odpovědnosti jednotlivých žáků a vytváření správných pracovních návyků a schopnosti organizovat si svou práci. Vede také žáky ke spolupráci a k toleranci. Individuální přístup a způsob organizace práce ve třídách umožňuje věnovat dostatek času dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, se specifickými poruchami učení a chování, ale také dětem výrazně nadaným. Samozřejmostí je pro nás respektování diagnostikovaných vývojových poruch učení, výsledků vyšetření z pedagogicko-psychologických poraden apod.

Při přípravě dětí na vyučování využíváme i spolupráci se zdravotníky a vychovatelkami. Pomáhají dětem s opakováním látky, s přípravou na vyučování, dohlížejí na vypracování domácích úkolů. Učitelky nejnižších ročníků spolupracují také s rodiči, kteří doprovázejí děti v léčebně a na základě požadavků učitelů kmenových škol s nimi konzultují obsah učiva, které je probíráno.

Při hodnocení práce žáka je posuzována jeho činnost v průběhu celého pobytu, jeho individuální rozvoj, postoj k učení, píle a chování – výsledky vzdělávání jsou předmětem jednání pedagogických rad. Individuální přístup učitelů a menší počet žáků ve třídě přispívá ke zklidnění žáka a také často k dosahování lepších výsledků než v kmenové škole.

Otázky a odpovědi na téma: Zamešká moje dítě klasickou výuku?

Otázky a odpovědi